☂عــــ★ـشــــق یخـــ★ــی☂

عاشق که میشوی نگران خودت باش... شبهای باقی مانده عمرت به سادگی صبح نخواهد شد!

دی 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست